Skola och utbildning

Fullföljd skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungdomar. Tidiga satsningar ger både mänskliga och samhällsekonomiska vinster.  Attraktiva program och goda resultat möjliggör att Stenungsund kan utmärka sig som utbildningskommun. Stenungsundspartiets målsättning är att varje elev ska lämna grundskolan med godkända och konkurrenskraftiga betyg. Våra ungdomar ska efter skolan ha goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare på högre utbildning.  Stenungsund har goda förutsättningar att lyckas med detta, men då måste vi skapa förutsättningar för lärare och elever.

Stenungsundspartiet vill:

 • Bevara den goda kvalitén inom alla skolformer genom god personaltäthet med mindre klasser och välutbildade lärare.
 • Att programmen vid Nösnäs gymnasiet ska vara så attraktiva att kommunens ungdom väljer det egna gymnasiet och att elever också kommer från grannkommunerna.
 • Utveckla särskolegymnasiet
 • Fortsätta samverkan med näringslivet för att möta framtidens behov.
 • Att specialpedagoger och elevhälsa ska finnas för de elever som behöver det.
 • Förskolor ska finnas i närheten av barnfamiljerna. Ingen onödig avveckling av förskolor!
 • Att det skall finnas en väl fungerande grundvux/SFI-utbildning.
 • Säkerställa en god arbetsmiljö för både elever och lärare.Mindre barngrupper i förskolan – en bra start i livet och bättre arbetsmiljö
 • God och hälsosam skolmat till våra elever som de vill äta.
 • Busskort till alla elever som har rätt till det, oavsett skolval.
 • Fasta vikarier

Byggnation och infrastruktur

Stenungsund ska växa och våra invånare ska ha möjlighet och vilja bo och leva i Stenungsund. Vi vill att våra företagare ska frodas och utvecklas i Stenungsund, och att nya företag ska ges förutsättningar att etablera sig i kommunen.

Stenungsundspartiet vill att:

 • Bygglovsprocessen förenklas.
 • Arbetet med kommunens detaljplaner effektiviseras och får framdrift.  Höjd kompetens inom samhällsbyggnad.
 • Kommunen verkar för att ge goda valmöjligheter för den som sätter bo för första gången, likväl som för barnfamiljer, äldre och de med funktionsnedsättningar.
 • Värna om hyresrätten och blandade upplåtelseformer.  Uppmuntra nya upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter etc.
 • Stenungsundshem ska vara den ledande fastighetsägaren för hyreslägenheter i kommunen.  Vi vill därför stoppa utdelning av vinster från Stenungsundshem och att dessa istället investeras i våra hyresgäster.
 • Nej till moduler för långsiktig användning
 • Ordna god tillgång till byggbar mark. Verka för att kommunen har en god planberedskap med byggklara tomter till rimligt pris.
 • Bygga ut infrastruktur och ordna tillgång till byggbar mark för att möjliggöra etablering av nya företag, både stora och små.
 • Förbättra kommunikationerna för människor som behöver pendla till jobb och studier utanför kommunen och även för de som åker till Stenungsund för att arbeta.
 • Förbättra busskommunikationerna inom hela kommunen och verka för olika alternativa kommunikationsmedel för pendling till arbete och studier.
 • Ordna parkeringsmöjligheter och ställplatser för husbilar på platser som passar både turisterna och de omkringboende.
 • Utbyggt gång- och cykelvägnät. Detta möjliggör ökad cykelpendling och inbjuder till ett rörligare liv för både fastboende och besökande under sommarhalvåret.

Vård och omsorg

Alla kommuninvånare som behöver vård ska oavsett vårdform få ett professionellt omhändertagande av hög kvalitet och präglat av empati. Invånare som har behov av stöd och insatser av kommunen ska få ett bra bemötande av kommunen, deras behov utredas skyndsamt och vägledning ska ges med hänsyn till den enskildes livsförhållanden och förmåga.

Kommunen ska verka för att alla våra invånare kan delta i samhällslivet. Invånare som är utan sysselsättning och saknar inkomster ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning och stöd att komma ut i egen försörjning.

För att uppnå en god kvalité inom kommunens verksamheter är kommunens medarbetare centrala och vår viktigaste resurs! För Stenungsundspartiet är det viktigt att kommunen värnar om vår personal, främjar ett livslångt arbetsliv med goda arbetsvillkor och hälsofrämjande arbetsplatser, samt aktivt arbetar för att behålla kompetensen inom kommunens verksamheter

Stenungsundspartiet vill därför:

 • Verka för utbyggnad av senior- och trygghetsboende i fler kommundelar, där våra äldre invånare kan finna gemenskap och bo under trygga och trivsamma former.
 • Korta ner väntetider till boende. t.ex. korta ner uppsägningstider och direkt tillgång till lägenhet när den är tömd.
 • Utöka anhörigstödet i kommunen.
 • Fixartjänsten ska vara kvar och utvecklas!
 • Att fler bostäder anpassas för funktionshindrade.
 • Möjliggöra för intraprenad vilket ger ökad delaktighet för medarbetare och boende.
 • Verka för meningsfull verksamhet med kulturupplevelser och samvaro såväl i som utanför våra äldreboenden.
 • Verka för mötesplatser för umgänge och möjlighet att bygga sociala nätverk för att motverka ofrivillig ensamhet.
 • Bättre personalkontinuitet hos våra äldre, dvs. den äldre ska inte behöva möta så många olika människor inom hemtjänst och äldreomsorg.
 • Värna om omsorgspersonalen med hälsosamma och förutsägbara arbetsscheman.
 • Nollvision vräkning av barnfamiljer.
 • Förbättra samverkan med vården och utveckla hemsjukvården i kommunen.
 • Utveckla kommunens arbete med att få ut arbetslösa i sysselsättning och egen försörjning.
 • Verka för en väl fungerande färdtjänst för kommunens invånare.

Kultur, föreningsliv och turism

Stenungsund kommun är en fantastisk plats att bo i, besöka och inspireras av, men mer kan göras. Stenungsundspartiet stödjer ett aktivt föreningsliv och värnar våra föreningar inom alla områden. Ett aktivt föreningsliv befrämjar god hälsa och social gemenskap. Fler delar av kommunen ska ges förutsättningar för utveckling och upprustning; detta för att kommunen skall genomsyras av delaktighet för alla invånare. Fritidsverksamhet och gemensamhetslokaler skall finnas över hela kommunen. Stenungsund har med vårt geografiska läge, underbara natur och närhet till havet möjlighet att bli ännu mer attraktivt för våra besökare.

Stenungsundspartiet vill därför:

 • Stötta våra föreningar och möjliggöra att idrottsföreningar, fritidsgårdar och bygdegårdar kan verka i hela kommunen.
 • Uppmärksamma våra kultur- och idrottsprofiler, t.ex. genom att namnge arenor mm.
 • Främja lokala event och tävlingar.
 • Verka för Idéburet offentligt partnerskap, IOP, där kommun och föreningar gemensamt möter samhällsutmaningar.
 • Att Stenungsund ska vara en besökspunkt för friluftsliv.
 • Öka tillgängligheten för allmänheten av våra vackra naturområden genom t.ex. bättre skyltning, underhåll och anpassning av aktivitetsområden, vandringsleder mm.
 • Utegym i alla kommundelar.
 • Verka för fler cykelleder.
 • Bättre öppettider till vårt kulturhus och arena.
 • Tillgängliga och rena badplatser.

Miljön

Stenungsund är en kommun präglad av sin närhet till havet, Hällungen, vidsträckta skogsområden och öppna landskap. Denna fantastiska miljö möjliggör en fantastisk mångfald av växter och djur, samt är viktig och hälsofrämjande för våra invånare. För Stenungsundspartiet är det viktigt att bevara och säkerställa denna resurs, så att även kommande generationer får möjlighet att njuta av vår fantastiska natur.

Stenungsundspartiet vill därför:

 • Fortsätta att utveckla kommunens arbete med Agenda 2030 för att ställa om till ett hållbart samhälle.
 • Säkerställa den biologiska mångfalden och utveckla ekoturismen. Bland annat genom att fortsatt stödja projektet 8 fjordar som verkar för en levande skärgård och livskraftiga fjordar.
 • Verka för attraktiv och levande natur i alla delar av samhället genom grönstråk i närheten av byggnation, välskötta grönområden och anläggning och bevarande av pollineringsytor.
 • Samverka med våra industrier och företag för att tillförsäkra att vår vattenförsörjning utnyttjas effektivt. T.ex. att använda renat avloppsvatten till tekniska processer istället för dricksvatten.
 • Verka för fortsatt utbyggnation av fjärrvärmen i kommunen samt anläggning av solenergi.
 • Minska kommunens koldioxidutsläpp, bland annat genom mer energieffektiva lokaler, minskade transporter baserade på fossila bränslen, mindre matsvinn, minska bruket av engångsartiklar i kommunens verksamheter mm.
 • Arrendera ut mark till företag som vill sätta upp laddstolpar.