Rädda Ucklumskolan!

Först vill vi tacka alla Ucklumbor, både vuxna och barn, som kom till Kommunfullmäktige 17 maj och gjorde sin vilja hörd och stöttade de modiga personer som gick upp i talarstolen. Det var en stor uppslutning som tydligt visade hur viktig skolan är för Ucklum!

Vi vill även rikta ett särskilt tack till Emma, Elisabeth, Elias, Therese, Sturla och Elina för era frågor. På grund av reglerna i Kommunfullmäktige kunde Stenungsundspartiet inte gå upp i talarstolen och svara på era frågor, även om en del var ställda till alla partier.När ni tagit er tid att visa ert engagemang så tycker vi att ni har rätt att få återkoppling även från oss, varför vi skriver denna insändare.Vår förhoppning är att ni får raka svar som reder ut en del av de frågor ni har. Ni får gärna kontakta oss direkt om ni har ytterligare frågor eller vill ha en dialog.

Först är det viktigt att poängtera att Stenungsundspartiet tillsammans med övriga partier som styrde föregående mandatperiod gick ut och lovade att behålla Ucklumskolan, om elevantalet uppgick till 40 elever. Nu är det 61 elever och kommande läsår är det 56 elever.  Kommunstyrelsen med M och S (Moderaterna och Socialdemokraterna) som styrande hänvisar på hemsidan till en vikande prognos om 9 år! Att många barn och föräldrar vill ha kvar skolan och ser ett behov av den är bortom något tvivel. Moderaterna ha alltid vart tydliga med att de vill lägga ner Ucklumskolan, medan Socialdemokraterna för mindre än fyra år sedan sa att skolan ska vara kvar. M och S har sagt att i frågor de inte är överens om så ska dessa läggas på framtiden, för att gemensamt kunna ta ansvar för Stenungsund. Socialdemokraterna verkar nu tydligt ha tagit ställning mot Ucklumskolan eftersom de kommit överens om nedläggningen. I skolfrågor, som berör många människor inte bara barn och föräldrar utan även bygden, måste politiker vara långsiktig i sitt agerande.

Att ha en dialog med lokalsamhället om framtiden för skolan och våga undersöka hur underlaget framöver ser ut tycker Stenungsundspartiet är en självklarhet. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och vi har röstats fram av medborgarna, politiker måste komma ihåg vem de är till för. Framförallt inför ett sådant viktigt beslut som på ett så märkbart sätt påverkar Ucklum. Det ledande styret M och S svar på Kommunfullmäktige (som ni kan se inspelning ifrån) var att fortsatt dialog och undersökning snarare skulle skapa problem. En högst olycklig inställning från politiker som röstats fram av medborgarna.

Ni lyfte också frågan om konsekvenserna för barnen av beslutet. Alla beslut som berör barn ska i Stenungsund föregås av en barnkonsekvensanalys. Styret svarade att en sådan pågå och presenteras i samband med kommande Kommunstyrelsen innan beslut om ny budget fattas. Budgeten är i det skedet i princip redan tagen av majoriteten då den föregåtts av långa och många diskussioner och kompromisser. Finns ett majoritetsstyre så är beslutet om budget i mångt och mycket en formalia. Att vara villig att fatta ett såpass viktig beslut som påverkar hela lokalsamhället i Ucklum, utan att i ett mycket tidigt skede ha en barnkonsekvensanalys (och även en bredare konsekvensbeskrivning) är inte att ”ta ansvar för Stenungsund”, vilket Moderaterna och Socialdemokraternas slogan tycks vara. En konsekvensbeskrivning ska inte behandlas som en sidnot i elfte timmen för att kunna pricka av formalia, utan är ett viktigt underlag som ska kunna påverka beslutet. Eller har M och S en villighet att ändra sig utifrån en barnkonsekvensanalys? Om så är fallet borde de redan ha en förberedelse och en alternativ lösning för att behålla Ucklumskolan. Det hade i så fall varit intressant att höra deras lösning, och varför de inte redan nu är villiga att använda denna tills frågan är mer grundligt utredd och förankrad hos våra kommuninvånare.

Sist kommer vi till frågan om ekonomi. Vi står inför tuffa år ekonomiskt det råder det ingen tvekan om, och vi kommer behöva dra åt svångremmen. Har vi då råd att ha kvar Ucklumskolan? Den besparing som en nedläggning väntas ge är 3,1 miljoner kronor 2024 vilket motsvarar ca 0,02% av kommunens kostnader. Då har inte den tillkommande kostnaden för skolskjutsar räknats med, dvs besparingen blir mindre. Dessutom har sektor utbildning beslutat att nästa år lägga ut skoldatorerna på det samägda bolaget Soltak med en kostnadshöjning om 2 mnkr till följd och ytterligare chefsnivåer har skapats i den kommunala organisationen vilket kostar än mer pengar. För att sätta kunna jämföra det med något så klubbade M och S igenom på Kommunfullmäktige 17/5 att gå med i en tolkförening vilket i runda svängar skulle kosta ca 300-400  tusen kronor extra för kommunen (om inte mer), utan att ens något underlag presenterades på att det tolkbolag vi har upphandlat i dag har sådana brister att det motiverar kostnadsökningen. Vidare så valde M och S så fort de fick makten efter valet, att mot all sed lägga fram och rösta igenom ett förslag om arvode för utskottens ordföranden som de sedan själva hade mandat att tillsätta. Detta kostar kommunen närmre 800 000 tkr per år. Detta var en kostnad vi inte haft innan eller har behov av, men som styret såg behov av för att ”få framdrift i kommunen”.

Tittar vi sedan på kommande förslag på budget så har 3 miljoner kronor öronmärkts åt ”politisk färgning”, dvs pengar som kan användas under året av politiken till saker de tycker är viktiga. Detta är brukligt att göra, men det finns inget som hindrar att dessa pengar skulle användas till skolan, om den ansågs tillräckligt viktig för styret. I kommande budgetförslag har M och S även räknat med att göra ett överskott på 5 miljoner kronor. Normalt är detta lågt och det är viktigt att i en budget ha buffert för att klara oförutsedda kostnadsökningar. Men då ska vi beakta att vi tidigare år har gått med plus i häraden +60-90 miljoner kronor per år.  Stenungsunds kommun har god ekonomi och 2022 var resultatet drygt 70 miljoner BÄTTRE än budgeterade 21 miljoner kronor. Detta resultat är kvar i kommunen som eget kapital. Dessa pengar kommer behövas till bland annat investeringar, så som kommande +600 miljoner kronors projektet att bygga resecentrum.

Allt i politiken handlar om prioriteringar och för Stenungsundspartiet är det inga svårigheter att hitta pengar i sin skuggbudget för att inte lägga ner skolan. 3,1 miljoner kronor anser Stenungsundspartiet vara en liten summa i förhållande mot vad kommuninvånare får ut av sina skattepengar. Även investeringarna i skolan som varit planerade längre är en hanterbar kostnad. Kontentan är att pengar finns att behålla Ucklumskolan. Det som saknas är politisk vilja från Moderaterna och Socialdemokraterna.